Заступник декана з наукової роботи

СЯСЄВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Посада - доцент кафедри диференціальних рівнянь ММФ ДНУ

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент кафедри диференціальних рівнянь


Закінчив у 1993 р. Дніпропетровський державний університет (ДДУ). З 1988 р. по 1993 р. навчався в ДДУ.

Факультет – Механіко-математичний.

Спеціальність – механіка. Присвоєна кваліфікація "механік", "математик-прикладник".

У 2002 р. в ДНУ захистив кандидатську дисертацію та отримав вчений ступень кандидата фізико – математичних наук за спеціальностю 01.02.04. – механіка деформівного твердого тіла.
Тема дисертації: "Наближені аналітичні розв’язки задач механіки тіл, що ростуть з урахуванням фазових переходів",
науковий керівник – к. ф. – м. н., доцент Бінкевич Є.В.
Наукове звання доцента одержав в ДНУ в 2004 р. по кафедрі диференціальних рівнянь. 
З 2011 р. – заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи.

Напрями наукової роботи

  • Математичне моделювання та методи розрахунку різноманітних технологічних процесів;
  • Задачі механіки деформівного твердого тіла;
  • Задачі термомеханіки

Читає курси

Вища математика, диференціальні рівняння, варіаційні методи математичної фізики, спеціальні курси.

Навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій та інші методичні розробки

1. Макаренков Є.А.,  Сясєв А.В. Методичні вказівки до виконнання практичних завдань з дисципліни "Вища математика" (розділ "Подвійний та криволінійний інтеграли") для студентів усіх спеціальностей – Д.: НМетАУ, 2002. – 52 с. скачать(pdf)

2. Сясєв А.В. Конспект лекцій із курсу „Вища математика”. Диференціальні рівняння вищих порядків. Системи диференціальних рівнянь. – Д.: НМетАУ, 2005. – 44с. скачать(pdf)

3. Веселовський В.Б., Дреус А.Ю. Сясєв А.В. Математичне моделювання та методи розрахунку тепло технологічних процесів. Д.: Вид-во ДНУ. 2004, 248 с. скачать(pdf)

4. Сясєв А.В. Вступ до системи MATHCAD: Навч. посіб. Д.: Вид-во ДНУ. 2004, 108 с. скачать(pdf)

5. Сясєв А.В. Диференціальні рівняння : Навч. посіб.(Гриф МОНУ) Д.: Вид-во ДНУ. 2007, 358 с. скачать (pdf) 

6. Сясєв А.В. Конспект лекцій із курсу „Вища математика”. Диференціальні рівняння першого порядку. – Д.: РВВ Дніпр. нац. ун-ту, 2012. – 44с. скачать(pdf)

 

Статті за останні 5 років

2011 р.

1. Сясев А.В. Взаимодействие жесткого штампа с ортотропным прямоугольником / А.В. Сясев, А.В. Павленко, И.В. Щербина // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2011. − № 3 (42). − С. 338 342.

2012 р.

2. Сясєв А.В. Математична модель процесу нарощування тіл обертання із полімерного матеріалу у нелінійному випадку закону повзучості / А.В. Сясев, В.О. Сясєв // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2012. − № 2 (45). − С. 363 367. 
3. Сясєв А.В. Математична модель нарощування циліндра при нагріванні / А.В. Сясєв, А.В. Солошина (СТУДЕНТКА) // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу», 1-3 листопада 2012 року, м. Дніпропетровськ. Д.: Дніпропетр. нац. ун-т, 2012. С. 157-159.
4. Сясев А.В. Оптимизация формы наращиваемой армированной колонны / А.В. Сясев // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу», 1-3 листопада 2012 року, м. Дніпропетровськ. Д.: Дніпропетр. нац. ун-т, 2012. С. 160-163.
5. Сясєв А.В. Динаміка пружних переміщень поздовжніх коливань в канатах та стержнях з рухомими границями / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Машинобудування: зб. наук. Пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., – 2012. – № 10. – С. 74 –84.

2013 р.

6. Сясєв А.В. Перехідні процеси в динаміці пружних канатних систем / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки. – Харків: ХНАДУ, 2013. –С. 20-22.
7. Сясєв А.В. Математичне моделювання хвильових процесів у врівноважених шахтних підйомних установках / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Математичне моделювання. – Херсон: ХНТУ, 2013.
8. Сясєв А.В. Початково-крайова задача визначення динамічних напружень в шахтних підйомних механізмах, з врівноваженим головним канатом / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Вісник ДНУ. Серія «Моделювання». –Дніпропетровськ, 2013. – Т.21. – С. 118-129. DOI: 10.15421/141309
9. Сясєв А.В. Крайова задача хвильового переміщення в одноканатних підйомних установках / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Актуальні проблеми механіки деформівного твердого тіла. –Донецьк: Донецький національний університет, 2013. –С. 144-147. 

2014 р.

10. Siasiev A.V. THE TASK OF SEVEN TWIGS / A.V. Siasiev, A.L. Melnik (СТУДЕНТКА), A.V. Rusakova // Актуальні питання в сфері соціально-економічних, технічних і природничих наук та інформаційних технологій (на іноземних мовах). Збірник наукових праць Регіональної науково-практиичної конференції молодих учених та студентів – Д.: СПД Біла К.О., 2014. − С. 115 ‒ 116.
11. Зеленська Т.С. Динамічна задача про поширення поздовжніх хвиль у стальних канатах для пружного середовища зі змінною границею / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Вісник ДНУ. Серія «Механіка». – Д.:, 2014. – Вип. 18, № 5, Т.1, С. 58-62.
12. 
Зеленская Т.С. Математичне моделювання хвильових процесів у врівноважених шахтних підйомних установках / Т.С. Зеленская, А.В. Сясев // Вісник ДНУ. Серія «Моделювання». – Д.:, 2014. – Вип. 6, № 8, Т.22, С. 150-158. DOI: 10.15421/141409
13. Сясев А.В. Алгоритм решения задачи о кристаллизации стержня с учетом взаимодействия температурных и механических полей / А.В. Сясев, М.В. Костащук (СТУДЕНТКА) // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу», 6-8 листопада 2014 року, м. Дніпропетровськ. ‒ Д.: Літограф, 2014. ‒ С. 159-163.

2015 р.

14. Siasiev A.V. Mathematical simulation of building up the shells of heated bodies of revolutio / A.V. Siasiev, A.A. Siasieva (СТУДЕНТКА) // Topical areas of fundamental and applied research V. Proceedings of the Conference. North Charleston, USA, 22-23.12.2014.‒ CreateSpace, 2015. ‒ Vol. 1. ‒ P. 131-133. (РИНЦ)
15. Сясев А.В.
 Об одной задаче определения оптимальной формы наращиваемой колонны / А.В. Сясєв, Е.А. Макаренков, М.В. Матяш // Topical areas of fundamental and applied research V. Proceedings of the Conference. North Charleston, USA, 22-23.12.2014.‒ CreateSpace, 2015. ‒ Vol. 1. ‒ P. 126-130. (РИНЦ)
14. Tatyana Zelenskaya
 Lengthwise movement dynamic boundary-value problem for trailing boundary ropes / T. Zelenskaya, A. Siasiev // Metallurgical and Mining Industry.  ‒ Dnipropetrovsk, "Metaljournal" publishing, 2015, No3, p.p. 283-287. (Scopus if: 0.12 ‒ SJR, SNIP ‒ 0.336, IPP ‒ 0.093)Доступ: http://www.metaljournal.com.ua/MMI-2015-No3/

16. Сясев А.В. Моделирование процесса кристаллизации стержня с учетом взаимного влияния температурных и механических полей / А.В. Сясев, М.В. Костащук (СТУДЕНТКА) // Дніпропетровськ, ДНУ: Вісник Дніпропетр. ун-ту. Моделювання. 2015. Вип. 7, № 8, Т.23, С. 9-28. DOI: 10.15421/141502
17. Клим В.Ю. Математическая модель определения температуры диссипативного разогрева стержневых элементов технических систем / В.Ю. Клим, А.В. Сясев // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2015. − № 3 (54). − С. 357 ‒ 361. (РИНЦ)
18. Сясєв А.В. Деякі аспекти математичного моделювання процесів з фазовими переходами / А.В. Сясев, М.В. Матяш // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Теорія наближень і її застосування» з нагоди 75-річчя В.П. Моторного, 8-11 жовтня 2015 року, м. Дніпропетровськ. ‒ Д.: ДНУ, 2015. ‒ С. 69.
19. Зеленська Т.С. Дослідження коректності наближеного розв’язку змішаної задачі для гіперболічних рівнянь при змінних процесах в вертикальних сосудах / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Харьків, УІПА: Машинобудування, 2015. -- №1. -- С. 71 -- 75. (РИНЦ)
20. Siasiev A.V. Variational methods  in the construction of a mathematical model of the process of deposition of thin  coatings / A.V. Siasiev, K.V. Vlasiuk (СТУДЕНТКА) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «IV осінні наукові читання», м. Київ. – К.: Центр наукових публікацій «ВЕЛЕС», 2015. – С. 6 – 8.
21. Siasiev A.V. On optimization of parameters of winding bodies and winding mechanisms designing / A.V. Siasiev, A.L. Melnyk (СТУДЕНТКА) // Materials of International scientific and practical conference «PERSPECTIVE TRENDS IN SCIENTIFIC RESEARCH – 2015», October, 17 – 22, Bratislava, Slovak Republic – K.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – Vol. 2. – P. 138 – 140.
22. Макаренков Е.А. Температурное поле теплоизолированного по торцам цилиндра при конвективном теплообмене на образующих / Е.А. Макаренков, А.В. Сясев // Дніпропетровськ, ДНУ: Вісник Дніпропетр. ун-ту. Механіка. 2015. Вип. 19, № 5, Т.23, С. 9-14.