Кодекс працівника

Етика допомагае пізнати, що слід робити і від чого слід утриматись. 
Арістотель

Дніпропетровський національний університет – один з найвідоміших i найпрестижніших вищих навчальних закладів Придніпров’я, України, добре знаний і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Створений понад 80 років тому, він пройшов непростий, часом досить тернистий, але разом з тим яскравий шлях становлення та змужніння, перетворившись поступово на загальновизнаний центр освітянського комплексу з потужним кадровим, матеріально-технічним та науково-педагогічним забезпеченням. Спільними зусиллями керівного ядра, учених, викладачів, студентів усіх поколінь в університеті склалися продуктивні традиції у найважливіших, ключових аспектах життя, сприятливий морально-психологічний клімат, атмосфера справжньої творчості; сформувалися і здобули загальнаціональне та міжнародне визнання десятки наукових шкіл у різних галузях фундаментальних, прикладних і соціогуманітарних досліджень.

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України, університет зробив вагомий крок у площині цілісного, системного оновлення всіх складових своєї багатогранної діяльності. Уся система навчання та виховання спрямована на інноваційний тип освіти, на духовне відродження нації, передусім через підготовку конкурентоспроможних спеціалістів.

Помітно активізуються міжнародні зв’язки університету, який поступово інтегрується у європейський та світовий освітньо-науковий простір, реалізуючи перспективні угоди й контракти про науково-технічне, просвітницьке й культурне співробітництво з провідними університетськими центрами Росії, Німеччини, Франції, Голландії, Данії, Великобританії, Китаю та інших країн.

За інтегрованими показниками науково-педагогічної діяльності університет по праву посідає новаторські позиції, стабільно маючи один з найвищих рейтингів в Україні.

Запорукою успішного функціонування та поступального руху університету завжди була й залишається послідовна кадрова політика, впровадження ефективних механізмів управління структурними підрозділами, орієнтація на професіоналізм, ініціативність, відповідальність, принциповість, вимогливість, чесність, відданість справі, рідній Alma mater. Такий підхід дозволяє формувати згуртовані команди однодумців, що здатні розв’язувати найскладніші, наймасштабніші завдання відповідно до реалій та вимог часу, змін у суспільстві, забезпечувати нерозривний зв’язок і спадкоємність поколінь, традицій, надбань.

У житті університетської громади дедалі повніше утверджується відкритий, демократичний стиль, атмосфера діловитості, колегіальності й прозорості у ході прийняття та виконання рішень, уважного, доброзичливого, дбайливого ставлення до людей, зміцнюється дисципліна, організованість і порядок, зростає авторитет університету серед громадськості інших вищих навчальних закладів .

Марка університету, його імідж та рейтинг для працівників університету не абстракція, а найвищий пріоритет, керівництво до дії, могутній фактор самовдосконалення. Наріжні ж, основоположні принципи нашої діяльності – професіоналізм, конструктивність, справедливість, гуманізм, гарантована якість і надійність, прагнення до випуску кінцевої освітньо-наукової продукції на рівні кращих національних та міжнародних стандартів.

Для успішної реалізації своєї місії в галузі національної освіти і науки керівництво університету спрямовує свої зусилля на вирішення таких стратегічних завдань:

 • об’єднати і згуртувати колектив навколо ідеї подальшого всебічного розвитку вузу, регіону, держави;
 • створити максимально сприятливі умови для ефективного функціонування всіх підрозділів і соціального захисту науково-педагогічного, студентства;
 • надавати рівні можливості для громадян у здобутті вищої освіти незалежно від їх національності, соціального походження, матеріального становища, віросповідання чи політичної орієнтації;
 • сформувати сучасну освітню інфраструктуру з найширшим використанням інноваційних, переважно інформаційних технологій, передового досвіду навчання та виховання студентської молоді, налагодження її змістовного дозвілля і здорового способу життя;
 • забезпечити постійне підвищення якості університетської освіти, оновлення змісту, форм та методів організації навчально-виховного процесу, спрямованих на розвиток особистості студента та індивідуальний підхід до формування його професійного й ціннісного горизонту, поступове впровадження гуманістичної моделі фахівця нового типу, здатного жити і працювати в реаліях соціокультурної динаміки ХХІ століття;
 • сприяти неухильному нарощуванню наукового потенціалу ВНЗ, підготовці нової, талановитої порослі, піднесенню рівня і престижу університетської науки, зміцненню творчих зв’язків та взаємодії з академічними установами у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, особливо в галузі фундаментальних і соціально-гуманітарних досліджень;
 • послідовно і цілеспрямовано розширювати й поглиблювати міжнародне співробітництво з провідними університетами та науковими центрами зарубіжних країн, інтегруючись таким чином у європейський і світовий науково-освітній простір.

Ми кровно зацікавлені у тому, щоб й надалі стиль поведінки і ділового спілкування співробітників, ступінь їх комунікабельності, відкритості, демократичності ставали дедалі впливовішими елементами формування морально-психологічної гармонії і по-справжньому високої культури взаємовідносин у колективі, створювали надійне підгрунтя здорового корпоративізму, ретельності, старанності та самовіддачі в роботі, були запорукою подальшого розвитку і процвітання Дніпропетровського національного університету.

Саме цими стратегічними орієнтирами керувалися ми, розробляючи власний Кодекс поведінки працівника ДНУ.

Загальні положення

Вироблені й упроваджені в Дніпропетровському національному університеті правила є творчим узагальненням досвіду і стандартів поведінки та доброчесності працівників, що сформувалися впродовж десятиліть у практиці діяльності нашого, інших вищих навчальних закладів, з урахуванням особливостей функціонування освітянської галузі в цілому. Вони встановлюють основні вимоги морально-етичного характеру до співробітників вузу, грунтуються на визначених Конституцією та законодавством України принципах і засадах національної системи освіти й спрямовані на створення умов для повномасштабного, високоефективного здійснення поточних і стратегічних завдань університету, неухильного нарощування його авторитету, сумлінного виконання адміністративно-управлінським, науково-педагогічним, навчально-допоміжним та обслуговуючим персоналом своїх посадових обов’язків, зміцнення репутації університетського службовця.

Стиль поведінки і вчинків працівника університету на робочому місці та в побуті має бути взірцем професіоналізму, ініціативності, чесності, відданості справі, відповідальності за виконання своїх повноважень і дотримання трудової дисципліни, вірного служіння рідному університету, державі та народу України; якнайповніше відповідати загальноприйнятим у цивілізованому світі нормам і стандартам, забезпечувати поглиблення зв’язків і зростання довіри суспільства до вищої школи; сприяти формуванню особистості майбутнього фахівця, реалізації конституційних прав і свобод людини, громадянина.

Працівники університету, як і інші громадяни, користуючись своїм конституційним правом, можуть, звичайно, мати власні політичні погляди, думки, позицію, брати участь у суспільно-політичному житті регіону, країни, але згідно з відповідним положенням Статуту ДНУ – лише поза межами службових повноважень і в поза робочий час.

Ці правила є обов’язковими для всіх категорій працівників університету, з якими вони знайомляться при оформленні на роботу. Незгода кандидата на посаду з Кодексом взагалі чи окремими його положеннями розглядається керівництвом вузу як відмова працювати в даному колективі.

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ І МОРАЛІ ПРАЦІВНИКА ДНУ

Сучасний працівник Дніпропетровського національного університету, уособлюючи у собі кращі риси співробітників попередніх поколінь, незалежно від віку, посади та виду професійної діяльності – це не тільки кваліфікований фахівець у своїй галузі, а й взірець високої духовності, моралі, загальної культури, ерудиції, справжньої порядності й людяності. При виконанні службових обов’язків він має діяти виключно у чинному правовому полі держави, на підставі, в обсязі і у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, Статутом, наказами та іншими внутрішньоуніверситетськими документами регламентуючого характеру, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.

Працівник ДНУ повинен:

 • чесно й сумлінно виконувати посадові обов’язки, виявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію дорученої ділянки роботи, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-кваліфікаційними програмами в системних формах (науково-методичних та методологічних семінарах, ФПК, стажування і т.п.), а також шляхом самоосвіти;
 • всіляко підтримувати честь і гідність України, Президента, Уряду, Верховної Ради, міста, навчального закладу, інституту, факультету, відділення, кафедри, лабораторії, колег, керівників, студентів;
 • рішуче виступати проти будь-яких спроб антиконституційної зміни існуючого в Україні державного і суспільного ладу, дій політичних сил чи окремих фізичних осіб, що загрожують стабільності й порядку в країні, регіоні або безпеці громадян;
 • забезпечувати зразкову власну поведінку на робочому місці, в родині та побуті, не допускаючи щонайменших відхилень від вимог цього Кодексу, порушень трудової дисципліни, аморальних чи антигромадських проявів та вчинків;
 • доброзичливо і шанобливо ставитися до колег, керівників, студентів, підлеглих, інших осіб. Дотримуватися високої культури спілкування й цивілізованого розв’язання спірних питань, уникаючи дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам окремих членів колективу, авторитету університету в цілому;
 • оперативно реагувати на правомірні звернення та пропозиції студентів, викладачів, працівників щодо поліпшення умов їх навчання, праці, побуту та відпочинку, модернізації навчально-виховного і наукового процесу, матеріально-технічної бази, не допускаючи байдужості, бюрократизму, свавілля чи нестриманості у висловлюваннях при розгляді таких питань;
 • своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади та управління, вищих посадових осіб, накази, розпорядження і доручення ректорату, вказівки своїх безпосередніх керівників;
 • виявляти толерантність і належну повагу до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, різних політичних і релігійних організацій, шанування й дотримання державних свят, національних традицій, звичаїв та обрядів, української мови, встановленого протоколу у відносинах із зарубіжними партнерами чи окремими іноземцями;
 • постійно дбати про збереження і примноження університетського майна, підтримання зразкового санітарного порядку на території вузівського містечка, у навчальних корпусах, гуртожитках та інших об’єктах;
 • піклуватися про те, щоб доручені йому матеріальні та фінансові ресурси використовувались раціонально, ефективно, економно;
 • максимально бережливо ставитись до свого колективу, глибоко усвідомлювати, що сформований у ньому здоровий морально-психологічний клімат є запорукою успішного вирішення завдань, які висуваються перед вищою школою, у тому числі університетом;
 • утримуватися від участі в незаконних страйках, мітингах, демонстраціях, акціях громадянської непокори чи інших діях, що перешкоджають нормальному функціонуванню вищого навчального закладу, органів державної влади та управління, призводять до дестабілізації внутрішньовузівської й загальної суспільної атмосфери.

Працівник ДНУ не має права:

 • використовувати службове становище у власних цілях, з метою задоволення приватного інтересу для себе особисто або членів своєї родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він мав або має спільні ділові, політичні та інші зв’язки;
 • сприяти у вступі молоді до університету, навчанні й отриманні вищої освіти, а також у працевлаштуванні в його підрозділах, вчиняти інші дії, котрі можуть сприйматися як підстава для підозри у зловживанні посадовим становищем та корупції;
 • вимагати або приймати від будь-кого подарунки, послуги та інші речі, які є чи можуть виглядати як винагорода за рішення чи дії, що належать до його службових обов’язків;
 • надавати незаконні переваги та пільги фізичним і юридичним особам у здійсненні фінансово-господарської діяльності на території університету чи поза його межами;
 • неправомірно втручатися у приватне життя підлеглих, колег, студентів, користуватися можливостями батьків, родичів чи друзів студентів та працівників за винятком випадків, коли потрібен вплив рідних і близьких задля коригування лінії поведінки, вчинків, навчання чи роботи останніх;
 • займатися підприємницькою та іншими видами дозволеної законом діяльності, якщо вона заважає йому належним чином виконувати свої повноваження, або якій він мусить приділяти увагу безпосередньо впродовж робочого часу за основним місцем роботи в університеті;
 • відмовляти фізичним і юридичним особам у наданні згідно з існуючими правовими актами своєчасної, достовірної й повної інформації з відповідних службових питань, включаючи підготовку та видачу передбачених законодавством довідок, посвідчень тощо;
 • розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, встановлену законами України, в тому числі після залишення посади, а також використовувати таку інформацію для власних цілей або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій;
 • самостійно, без узгодження з ректоратом порушувати перед органами державної влади та управління статутні питання діяльності університету чи окремих його підрозділів та посадових осіб.

Відповідальність за недотримання вимог Кодексу

Порушення цих правил працівниками університету є підставою для застосування щодо них комплексу заходів громадянського впливу, передбачених чинним законодавством, зокрема Законом про працю. Ці питання має розглядати Дисциплінарна рада ДНУ під головуванням ректора чи першого проректора, яка обирається на конференції трудового колективу вузу терміном на три роки.

Рішення Дисциплінарної ради є рекомендаційними для ректора університету.