Кодекс честі та гідності студента

У системі найістотніших загальнолюдських цінностей першорядними завжди вважалися честь і гідність як вихідне джерело формування та розвитку особистості, основа реалізації її одвічних устремлінь до свободи, самовдосконалення, самоутвердження. Ці фундаментальні моральні категорії, що вкорінюються у свідомість громадянина з моменту народження й виявляються протягом усього його життя в думках, вчинках, діях, лінії поведінки, не підвладні часу, суспільним змінам, політичній моді. Вони – об’єктивно існуюча реальність, сутнісна риса світогляду та характеру людини, її внутрішньої культури, цивілізованості.

Це має усвідомлювати кожен студент Дніпропетровського національного університету, прагнучи до вершин професіоналізму й справжньої інтелігентності, пишаючись тим, що є повноправним членом молодіжної громади одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів України з багатою історією, чудовими традиціями, творчими надбаннями, вузу, який здобув загальнодержавне та міжнародне визнання, став потужним осередком національної освіти, науки і культури. Розуміння того, що ти навчаєшся в такому уславленому Храмі знань, вже само по собі спонукає до постійного фахового зростання, духовного збагачення, пошуку й пізнання істини у всіх сферах життєдіяльності, а відтак, сприяє вихованню кваліфікованого спеціаліста нового типу, гармонійно розвиненої, соціально активної особистості з високим рівнем професійної, світоглядної й морально-політичної культури, національної самосвідомості, громадянської відповідальності за майбутнє України та її великого народу.

Досягнення цієї мети передбачає системне вирішення триєдиного завдання, що й визначає у сукупності поняття “особистість”.

 

1. Студент ДНУ повинен знати:

 • історію рідного краю, мову, культуру, звичаї, обряди, побут, традиції, специфічні риси менталітету, національного характеру українського народу як чинника його духовного поступу;
 • минуле, сучасне і перспективи свого славетного вузу, імена й творчі здобутки його визначних вчених, педагогів, випускників, які вписали яскраві сторінки у літопис вітчизняної та світової освіти, науки і техніки;
 • Конституцію, закони України, державну і університетську символіку, свої права й обов’язки як фактор вироблення правової культури та цивілізованої лінії поведінки в демократичному суспільстві;
 • магістральні тенденції соціально-економічних, політичних і культурних перетворень у світі, країні, регіоні, шляхи та практичні кроки щодо реформування й модернізації національної системи освіти, університету на сучасному етапі;
 • основоположні принципи і норми загальнолюдської моралі, християнської віри, нові суспільні цінності, традиції та ідеали, народжені останнім часом у ході ринкової трансформації України;
 • взаємозв’язок і взаємообумовленість між ідеями свободи, правами людини та її громадянською зрілістю й відповідальністю за долю родини, міста (села), університету, держави.

2. Студент ДНУ повинен вміти:

 • цілеспрямовано й наполегливо оволодівати обраним фахом, блоком соціально-гуманітарних дисциплін, передусім українознавчого профілю, із залученням новітніх досягнень національної та зарубіжної науки і техніки, формуючи тим самим й дедалі зміцнюючи у собі почуття гордості за належність до університету, України;
 • творчо застосовувати на практиці, в реальному житті, у майбутній професійній діяльності отримані знання та навички для максимально повного самовираження й самоутвердження, матеріального й духовного зростання, задля зміцнення авторитету і процвітання рідної Альма матер, своєї держави;
 • поєднувати процес навчання з активною участю у науковому пошуку, дослідницьких студіях, в громадсько-політичному житті університету, регіону, країни;
 • постійно займатися самоосвітою, самовдосконаленням, тяжіти до інноваційної парадигми життєвого устрою, ніколи не зупиняючись у своєму професійному, інтелектуальному, фізичному та культурному розвитку;
 • твердо й непохитно відстоювати основоположні морально-етичні принципи і стандарти, цивілізовані підходи і норми світосприйняття, власну життєву позицію, свободу, незалежність та інтереси особистості, свого колективу, народу, держави;
 • за будь-яких обставин, скрізь і всюди поступати чесно, благородно, по совісті, “сіяти розумне, добре, вічне”, боротися зі злом у всіх його проявах, любити батьків, близьких, захищати слабших, людей похилого віку, дітей, дорожити дружбою, братерством, зберігати і збагачувати рідну природу, землю, мову, культуру, демонструвати виваженість, доброзичливість у ставленні  до інших країн та народів.

3. Студент ДНУ повинен бути:

 • високоосвіченою, всебічно розвиненою особистістю, інтелігентом у найширшому і найкращому розумінні цього слова, здатним адекватно реагувати на виклики часу й оперативно адаптуватися до нових реалій та умов суспільного життя;
 • професіоналом найвищого гатунку, фахівцем світового класу, свідомим громадянином, умілим організатором, полум’яним патріотом своєї Вітчизни – України, готовим віддати увесь молодечий запал, енергію та знання для її розквіту і динамічного поступу, а якщо потрібно, й захисту;
 • людиною вихованою, правдивою, порядною, працелюбною, принциповою, вольовою, відповідальною за доручену справу та вчинки, вимогливою до себе і оточуючих, скромною, чуйною, з почуттям гумору й здорового глузду;
 • взірцем моральної чистоти, високої духовності та культури, загальної ерудиції, лицарської краси й істинного шляхетства у повсякденному житті, шанобливого ставлення до дружини (чоловіка), родини, ріднокраю, Батьківщини;
 • виразником і носієм національних й загальнолюдських цінностей свободи, доброти, справедливості, гуманності, злагоди, віри у верховенство закону, права та інших доброзичностей і чеснот;
 • послідовним і непримиримим борцем проти наростання валу бездуховності та аморалізму у суспільстві, криміналізації усіх сфер нашого багатогранного життя, сплеску жорстокості, насилля, розпусти, поширення наркоманії, пияцтва та інших негативних явищ, різного роду антинаціональних проявів, за відновлення і утвердження справжньої, реальної духовності й моралі, успадкованої з глибини віків, з неоціненної скарбниці надбань українського народу.

Керуючись цим кодексом, який є своєрідною хартією-моделлю пізнання мудрості та істини для нинішнього молодого покоління українців, студент Дніпропетровського національного університету мусить повсякденною напруженою працею, крок за кроком втілювати його основні положення у площину практичних дій, стверджувати своє гідне покликання до пошуку і сприйняття науково вивірених, перевірених історичним досвідом духовних орієнтирів, виробляти в собі самостійність мислення і прийняття рішень, що й засвідчуватиме рівень зростання його особистісних вартостей, честі й достойності поведінки в сучасних умовах.