Серія "Математика"

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика

Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика» друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 1998 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Исследования по современным проблемам суммирования и приближения функций и их приложениям», який щорічно друкувався у період з 1963 по 1997 роки.
Науковий журнал входить до переліку фахових видань за фізико-математичними науками.
Тематика та основна спрямованість матеріалів, які друкуються в зазначеному журналі, торкаються проблем математичного аналізу, алгебри, екстремальнимх задач теорії функцій та функціонального аналізу, теорії оптимізації, оптимального керування та варіаційного числення.


ПОШТА:

49050, Україна
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
вул. Казакова, 18 , корп. 14,
механіко-математичний факультет
д-р фіз.-мат. наук, проф. Моторний В.П. 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: [email protected]

Зразок оформлення статті та стільовий файл в  архіві 


Р Е Д К О Л Е Г І Я

До складу редакційної колегії наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика» входять відомі фахівці з теорії таближень та алгебри, а саме:


д-р ф.-м. н., проф. В.П. Моторний(вiдп. ред.),чл.-кор. НАНУ, ДНУ,
д-р ф.-м. н., проф. В.В. Арестов, Росiя,
д-р ф.-м. н., проф. В.Ф.Бабенко,акад. Академiї наук ВО України, ДНУ,
проф. К.А. Копотун, Канада,
д-р ф.-м. н., проф. В.О. Кофанов, ДНУ,
д-р ф.-м. н., проф. Л.А. Курдаченко, ДНУ,
д-р ф.-м. н., проф. М.В. Поляков,акад. Академiї наук ВО України, ДНУ,
д-р ф.-м. н., проф. С.О. Теляковський, Росiя,
д-р ф.-м. н., проф. М.П. Тiман,акад. Академiї наук ВО України, Днiпропетровський державний фінансово-економічний унiверситет,
д-р ф.-м. н., проф. Р.М. Тригуб, Донецький нацiональний унiверситет,
д-р ф.-м. н., проф. А.В. Тушев, ДНУ,
д-р ф.-м. н., проф. I.О. Шевчук, Київський нацiональний унiверситет,
к. ф.-м. н., доц. Н.В. Парфiновiч, ДНУ,
к. ф.-м. н., доц. О.О. Руденко(секретар редколегії), ДНУ.


Відповідальним редактором цього збірника є д-р фіз.-мат. наук, проф. В.П.Моторний. Вісім членів редакційної колегії журналу – штатні працівники ДНУ, серед яких 2 завідувача кафедр ДНУ.


А Р Х І В    Н О М Е Р І В

2012р. (pdf)     2013р. (pdf)     2014р. (pdf)     2015р. (pdf)