Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Завідувач кафедри – Книш Людмила Іванівна, доктор технічних наук, професор. Навчальний процес забезпечують 6 професорів, 8 доцентів, 1 старший викладач. Телефон: 374-98-02; 776-82-41.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

  • розробка методів розрахунку і прогнозу розповсюдження техногенних забруднень в атмосфері, гідросфері та територіях великих міст;
  • розробка нових методів емульгування рідинних палив та їх спалювання;
  • розробка чисельних методів розрахунку течій рідини та газу і тепломасообміну в умовах мікрогравітації, у технологічних пристроях металургійної і хімічної промисловості;
  • створення ефективних енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій;
  • розрахунок та проектування енергетичних систем на основі відновлювальних джерел енергії – Сонця, вітру, біомаси та ін.;
  • наукові дослідження в галузі космічного машинобудування, сучасних літальних апаратів різного призначення.

Підготовка фахівців в області прикладної газової динаміки і тепломасообміну в ДНУ почалася ще до Великої Вітчизняної війни. До 1941 року в ДДУ на фізико-математичному факультеті існувала кафедра аерогідромеханіки під керівництвом проф. Лискова В. П. До складу кафедри входили доц. Полежаєв В. М., доц. Франк Д. В., доц. Ленченко П. І., доц. Єршов А. Н. та інші. На замовлення ЦАГІ в той час на кафедрі велася велика робота з розрахунку флаттера крил літака. Головним консультантом по вирішенню цієї проблеми був академік Динник А. П. Після війни підготовка фахівців з гидроаеромеханике велася в ДГУ на кафедрі теоретичної механіки, де існувала відповідна лабораторна база. За успішне проведення досліджень по вібрації крила літака, а також з метою експериментальної перевірки отриманих теоретичних результатів ЦАГІ передав у користування Дніпропетровському державному університету діючу аеродинамічну трубу. У 1960 р. МВССО СРСР прийняло рішення організувати в ДГУ кафедру гідроаеромеханіки на механіко-математичному факультеті. Її очолив доцент Деркач Павло Христофорович. В цьому ж році було проведено набір студентів-першокурсників за спеціальністю «Гідроаеродинаміка» в кількості 50 студентів.

Кафедра аерогідромеханіки і енергомассопереноса в її сучасному стані організована в 1969 професором, доктором технічних наук Бєляєвим Миколою Михайловичем, який очолював її до 1989 року і вніс істотний внесок у становлення і розвиток кафедри як навчального та наукового підрозділу. Головним напрямком наукових досліджень нової кафедри були процеси тепломасообміну і внутрішні течії рідин і газів в елементах ракетно-космічних систем. Становлення кафедри проходило в тісному контакті з фахівцями конструкторського бюро "Південне". В короткий термін на кафедрі виникли наукові школи в галузях: внутрібаковие процеси, термодинаміка незворотних процесів, чисельні методи тепломасообміну, чисельні методи газової динаміки. Серед викладачів кафедри слід відзначити академіка Міжнародної академії астронавтики та Академії інженерних наук України, проф. Н.М. Бєляєва, д.т.н., проф. Кукушкіна В.І., д.т.н., проф. Рядно О.А., д.т.н., проф. Коваля В.П., д.т.н., проф. Кравця В.В., д.т.н., проф. Макарову А.С., д.ф.-м.н., проф. Хруща В.К., д.ф.-м.н., проф. Кочубея О.О., д.ф.-м.н., проф. Приходько О.О. Співробітниками кафедри опубліковано понад 40 монографій, 60 навчальних посібників, 800 наукових статей. Більш ніж 70 вихованців кафедри захистили кандидатські і 10 - докторські дисертації. Серед них: проф. М.М. Бєляєв, проф. В.П. Басс, проф. А.С. Макарова, проф. В.К. Хрущ, проф. А.А. Кочубей, проф. А.А. Приходько, проф .. Ю.І. Калюх, д.ф.-м.н. А.І. Олейников. Кафедра підтримує наукові зв'язки з Інститутом гідромеханіки НАН України, Інститутом технічної теплофізики та технічної механіки НАН України, МВТУ, СевГУ, ДГТУ, ДонТУ, КГУ та багатьма іншими науковими та навчальними установами України та країн СНД. Випускники кафедри займають керівні посади на багатьох підприємствах України та країн СНД. Серед них можна відзначити: першого проректора Дніпропетровського національного університету проф. А.А. Кочубея, колишнього зав. кафедрою аерогідромеханіки ДНУ проф. В.К. Хруща, зав. кафедрою механотроники ДНУ проф. А.А. Приходько, зав. кафедрою Дніпродзержинського державного технічного університету проф. Карімова І.К. 

На кафедрі функціонують 1 наукова та 3 навчальні лабораторії. 

 

Склад кафедри:

Книш Людмила Іванівна
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кочубей Олександр Олексійович 
доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор ДНУ

Гоман Олег Гаврилович
доктор фізико-математичних наук, професор.

Карплюк Володимир Іванович
Кандидат фізико-математичних наук, професор, проректор ДНУ з наукової роботи

Сясев Валерій Опанасович
кандидат технічних наук, професор.

Хамініч Олександр Васильович
кандидат фізико-математичних наук, професор, декан механіко-математичного факультету

Дреус Андрій Юлійович
кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи. 


Кравець Олена Володимирівна
кандидат фізико-математічних наук, доцент.

Клим Вікторія Юріївна
кандидат технічних наук, доцент.

Біляєва Вікторія Віталіївна
кандидат технічних наук, доцент.

Губін Олександр Ігорович
кандидат технічних наук, доцент.

Лисенко Катерина Євгеніївна
кандидат технічних наук, доцент.

Євдокимов Дмитро Васильович
зав. лабораторією, старший викладач.

Давидов Володимир Іванович
старший викладач.

Бразалук Юлія Володимирівна

кандидат фізико-математічних наук, старший науковий співробітник.

Русакова Тетяна Іванівна

кандидат технічних наук, доцент.

Геті Кристина Віталієвна
кандидат технічних наук, доцент.