Сясєв Андрій Валерійович

останнє відвідування 08.01.2019 05:00
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Механіко-математичний факультет, Дніпро, Другие организации
Адміністратор, викладач

Фотографії

4

Стіна

1
Сясєв  Андрій Валерійович
Посада - доцент кафедри диференціальних рівнянь ММФ ДНУ, заступник декана ММФ ДНУ з наукової роботи. Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук. Вчене звання: доцент кафедри диференціальних рівнянь. Закінчив у 1993 р. Дніпропетровський державний університет (ДДУ). З 1988 р. по 1993 р. навчався в ДДУ. Факультет – механіко-математичний. Спеціальність – механіка. Присвоєна кваліфікація "механік", "математик-прикладник". У 2002 р. в ДНУ захистив кандидатську дисертацію та отримав вчений ступень кандидата фізико – математичних наук за спеціальностю 01.02.04. – механіка деформівного твердого тіла. Тема дисертації: "Наближені аналітичні розв’язки задач механіки тіл, що ростуть з урахуванням фазових переходів", науковий керівник – к. ф. – м. н., доцент Бінкевич Є.В. Наукове звання доцента одержав в ДНУ в 2004 р. по кафедрі диференціальних рівнянь. З 2011 р. – заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи. Напрями наукової роботи: - математичне моделювання та методи розрахунку різноманітних технологічних процесів; - задачі механіки деформівного твердого тіла; - задачі термомеханіки. Читаю курси: вища математика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, спеціальні курси. Навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій та інші методичні розробки 1. Макаренков Є.А., Сясєв А.В. Методичні вказівки до виконнання практичних завдань з дисципліни "Вища математика" (розділ "Подвійний та криволінійний інтеграли") для студентів усіх спеціальностей – Д.: НМетАУ, 2002. – 52 с. 2. Сясєв А.В. Конспект лекцій із курсу „Вища математика”. Диференціальні рівняння вищих порядків. Системи диференціальних рівнянь. – Д.: НМетАУ, 2005. – 44с. 3. Веселовський В.Б., Дреус А.Ю. Сясєв А.В. Математичне моделювання та методи розрахунку тепло технологічних процесів. ‒ Д.: Вид-во ДНУ. ‒ 2004, 248 с. 4. Сясєв А.В. Вступ до системи MATHCAD: Навч. посіб. ‒ Д.: Вид-во ДНУ. ‒ 2004, 108 с. 5. Сясєв А.В. Диференціальні рівняння : Навч. посіб.(Гриф МОНУ) ‒ Д.: Вид-во ДНУ. ‒ 2007, 358 с. 6. Сясєв А.В. Конспект лекцій із курсу „Вища математика”. Диференціальні рівняння першого порядку. – Д.: РВВ Дніпр. нац. ун-ту, 2012. – 44с. Статті за останні 5 років: 1. Сясєв А.В. Математична модель процесу нарощування колового циліндра з в’язкопружного матеріалу / А.В. Сясєв, Р.А. Гавриленко., І.Г. Баланенко Диференціальні рівняння та їх застосування: зб. наук.пр. − Дніпропетровськ: РВВ Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. − С. 98 − 104. 2. Сясев А.В. Моделирование процесса кристаллизации полого цилиндра с жидкой фазой внутри / А.В. Сясев, Е.А. Макаренков // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2008. − № 2 (31). − С. 466 ‒ 470. 3. Сясєв А.В. Математичне моделювання процесу деформування кругового циліндра при внутрішньому нарощуванні / А.В. Сясєв., І.В. Щербіна // Вісник Дніпропетровського національного університету, серія: моделювання. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – №8, Т. 17. – С. 116-125. 4. Сясєв А.В. Математичне моделювання процесів теплопровідності для складених тіл з урахуванням узагальненого закону Фур’є / А.В. Сясєв., В.Б. Веселовський., Ю.А. Мала // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2009. − № 2 (35). − С. 141 ‒ 145. 5. Сясев А.В. Взаимодействие жесткого штампа с ортотропным прямоугольником / А.В. Сясев, А.В. Павленко, И.В. Щербина // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2011. − № 3 (42). − С. 338 ‒ 342. 6. Сясєв А.В. Математична модель процесу нарощування тіл обертання із полімерного матеріалу у нелінійному випадку закону повзучості / А.В. Сясев, В.О. Сясєв // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2012. − № 2 (45). − С. 363 ‒ 367. 7. Сясєв А.В. Математична модель нарощування циліндра при нагріванні / А.В. Сясєв, А.В. Солошина // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу», 1-3 листопада 2012 року, м. Дніпропетровськ. ‒ Д.: Дніпропетр. нац. ун-т, 2012. ‒ С. 157-159. 8. Сясев А.В. Оптимизация формы наращиваемой армированной колонны / А.В. Сясев // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу», 1-3 листопада 2012 року, м. Дніпропетровськ. ‒ Д.: Дніпропетр. нац. ун-т, 2012. ‒ С. 160-163. 9. Сясєв А.В. Динаміка пружних переміщень поздовжніх коливань в канатах та стержнях з рухомими границями / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Машинобудування: зб. наук. Пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., – 2012. – № 10. – С. 74 –84. 10. Сясєв А.В. Перехідні процеси в динаміці пружних канатних систем / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки. – Харків: ХНАДУ, 2013. –С. 20-22. 11. Сясєв А.В. Математичне моделювання хвильових процесів у врівноважених шахтних підйомних установках / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Математичне моделювання. – Херсон: ХНТУ, 2013. 12. Сясєв А.В. Початково-крайова задача визначення динамічних напружень в шахтних підйомних механізмах, з врівноваженим головним канатом / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Вісник ДНУ. Серія «Моделювання». –Дніпропетровськ, 2013. – Т.21. – С. 118-129. 13. Сясєв А.В. Крайова задача хвильового переміщення в одноканатних підйомних установках / Т.С. Зеленська, А.В. Сясєв // Актуальні проблеми механіки деформівного твердого тіла. –Донецьк: Донецький національний університет, 2013. –С. 144-147.
22 серп. 2014, 17:23